O

oasis

English: oasis Cebuano: tubigan sa disyerto English: I saw an oasis. Cebuano: Nakakita ako ug tubigan sa disyerto.

obedience

English: obedience Cebuano: pagsugut English: Obedience to the law. Cebuano: Pagsugut sa balaod.

obedient

English: obedient Cebuano: masinugtanon, masunurin, masulugton, masundanon, matinumanon English: This boy is obedient. Cebuano: Kining bata kay masinugtanon.

obese

English: obese Cebuano: tambok kaayo; naghiting sa katambok English: That baby is obese. Cebuano: Tambok kaayo ang bata.

obey

English: obey Cebuano: pagtuman; tuman; sugut; sunod English: I will obey the law. Cebuano: Mo sunod ako sa balaod.

object

English: object Cebuano: butang, balibad English: I saw an object inside the room. Cebuano: Nakakita ako ug butang sa sulod sa kwarto.

obligation

English: obligation Cebuano: katungdanan; halatagan; obligasyon English: I have an obligation to fulfill. Cebuano: Aduna ako’y katungdanan na buhaton.

observant

English: observant Cebuano: maalinggaton; mapaniiron; mapanumbalingon; matalag; matumanon English: My son is observant. Cebuano: Mapaniiron ang ako ang bata na anak.

obstruct

English: obstruct Cebuano: babag; ali; balda; pugong; sampong; santa; sugpo; sumpo English: She obstructs his ways. Cebuano: Gina babag niya ang iyahang mga paagi.

obvious

English: obvious Cebuano: dayag; matataw; tataw; dayag; dili kaduhaduhaan English: Everything is obvious to me now. Cebuano: Dayag na kanako ang tanan butang.

occasion

English: occasion Cebuano: hitabo; higayon; kapasikaran; okasyon; panahon English: We have a big occasion tomorrow. Cebuano: Aduna kitay dakong hitabo ugma.

ocean

English: ocean Cebuano: kadagatan English: The ocean is deep. Cebuano: Ang kadagatan lalum.

October

English: October Cebuano: Oktubre English: My birthday is on October. Cebuano: Sa Oktubre ang akong birthday.

odd

English: odd Cebuano: dili pares; bakikaw; kabang; kiwag; puwaki English: That couple is odd. Cebuano: Kanang duha kay bakikaw.

offensive

English: offensive Cebuano: makapasuko English: I find your joke very offensive. Cebuano: Makapasuko ang imong joke.

offer

English: offer Cebuano: halad, paghalad English: Please accept my offer. Cebuano: Paki dawat sa akong halad.

office

English: office Cebuano: buhaton, katungdanan, opisina English: I have an office in Cebu Business Park. Cebuano: Aduna akoy opisina sa Cebu Business Park.

often

English: often Cebuano: usahay English: I often do that. Cebuano: Ako na buhaton usahay.

old

English: old Cebuano: luma, tigulang, tiguwang, karaan English: The book is old. Cebuano: Ang libro karaan na.

older brother

English: older brother Cebuano: maguwang; maguwang na lalaki English: Mario is my older brother Cebuano: Maguwang nako si Mario.

omnipotent

English: omnipotent Cebuano: gamhanan kaayo; makagagahum sa tanan; makagagahum uyamot English: God is omnipotent. Cebuano: Gamhanan kaayo ang Ginoo.

one

English: one Cebuano: usa, isa English: I will buy one cellphone. Cebuano: Mo palit ako ug usa ka cellphone.

ordinary

English: ordinary Cebuano: ordinaryo, komon, kasagaran English: I’m just an ordinary person. Cebuano: Ordinaryo lang ko na pagkatao.

owner

English: owner Cebuano: tag-iya English: Anne is the owner of the restaurant. Cebuano: Si Anne ang tag-iya sa restaurant.