// archives

N

This category contains 13 posts

need

English: need Cebuano: kinahanglan English: I need you. Cebuano: Nag kinahanglan ako kanimo.

name

English: name Cebuano: ngalan English: What’s your name? Cebuano: Unsa imong ngalan?

nine

English: nine Cebuano: nuybe English: The cat has nine lives. Cebuano: Ang iring duna ka nuybe nga kinabuhi.

nephew

English: nephew Cebuano: pag-o-mangkun na lalaki English: Roy is my nephew. Cebuano: Akong pag-o-mangkun si Roy.

neighbour

English: neighbour, neighbor Cebuano: silingan English: Paul is my neighbor. Cebuano: Akong silingan si Paul.

necklace

English: necklace Cebuano: kwentas English: The necklace is expensive. Cebuano: Mahal ang kwentas.

neck

English: neck Cebuano: liog English: The giraffe has a long neck. Cebuano: Ang giraffe taas ug liog.

near

English: near Cebuano: duol English: The church is near to my place. Cebuano: Ang simbahan duol sa akong gi puy-an.

navel

English: navel Cebuano: pusod English: My navel is dirty. Cebuano: Akong pusod kay hugaw.

nature

English: nature Cebuano: kinaiya, kinaiyahan English: My good attitude is my nature. Cebuano: Kinaiyahan nako ang pagka maayo.